Madonna col Bambino (Theotokos), Chiesa di Casaranello, Casarano (LE). 

Madonna col Bambino (Theotokos), Chiesa di Casaranello, Casarano (LE).